Strona głównaOgólne warunki

Ogólne warunki

 

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Doradztwa Prawnego i Podatkowego

 

 

 

1.  Postanowienia wstępne. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych i Podatkowych („OWU”) określają zasady świadczenia usług doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz klienta przez kancelarie Solivan B. Miszkurka, J. Chabocka, Adwokaci i Radcy Prawni spółka partnerska („Kancelaria”). Świadczenie usług polega w szczególności na przygotowywaniu opinii i analiz, opracowywaniu projektów umów i innych dokumentów, udzielaniu porad prawnych lub podatkowych, reprezentowania klientów w negocjacjach z kontrahentami oraz w ramach postepowań przed sadami i urzędami („Usługi”). Wnioski w ramach Usług uwzględniają zmiany stanu prawnego opublikowane do dnia wydania opinii, przy założeniu, ze zmiany te wejdą w życie. Stan prawny oraz orzecznictwo sadów, na których opieramy swoje wnioski, mogą ulec zmianie po dacie wydania opinii, co może mieć wpływ na jej treść. Jeżeli Klient wyraźnie o to nie wystąpi, Kancelaria nie będzie zobowiązana do uaktualnienia opinii w sposób uwzgledniający powyższe zmiany.

 

2.  Zespół Kancelarii. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli będzie to w interesie Klienta, Kancelaria może powierzyć wykonanie Usług także współpracującym z Kancelaria prawnikom lub doradcom podatkowym niezatrudnionym na stałe w Kancelarii, posiadającym odpowiednie kwalifikacje kancelariom w innych krajach. W takim przypadku Kancelaria ponosi odpowiedzialność za właściwy wybór oraz za prawidłowość i jakość pracy wykonanej przez takich prawników i doradców podatkowych za wyjątkiem sytuacji gdy Klient zawrze umowy bezpośrednio z wyżej wymienionymi podmiotami

 

3.     Prawa autorskie. Kancelaria zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do opinii prawnych, dokumentów, opracowań, know-how itp., przygotowanych w ramach Usług. Informacje dostarczone w ramach Usług mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie do jego potrzeb wewnętrznych, w ramach jego działalności, chyba, ze Kancelaria wyraziła pisemna zgodę na ich udostępnianie lub zostały przygotowane w celu ich udostepnienia osobom trzecim. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecia roszczenia w związku z wykonaniem Usług, powstałego na skutek naruszenia przez Klienta lub któregokolwiek z jego pracowników powyższego ograniczenia, Klient zwolni Kancelarie i jej pracowników z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

 

4.   Odpowiedzialność. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Kancelarii dostępu do odpowiednich danych i informacji oraz czasu niezbędnego do ich analizy w ramach Usług, a także za ich rzetelność, dokładność i kompletność. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, gdy jest to następstwem siły wyższej oraz udzielenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji przez Klienta, jak również osoby występujące w imieniu Klienta lub działające na jego zlecenie. Kancelaria nie ma obowiązku weryfikować upoważnienia danej osoby do zlecania oraz odbiory wyników Usług. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki Usług, jeżeli po ich wykonaniu nastąpiła zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów przez stosujące je sady i urzędy. Kancelaria odpowiada za szkodę rzeczywista Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści. W przypadku roszczenia zgłoszonego wobec Kancelarii przez osobę trzecia, powstałego na skutek złożenia, umyślnie bądź nieumyślnie, niezgodnego z prawda oświadczenia lub pominięcia jakichkolwiek danych w informacjach bądź zapewnieniach przedstawionych lub zatwierdzonych przez Klienta lub osoby działające w jego imieniu, Klient zwolni Kancelarie i jej pracowników z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenie za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu. Obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności nie będzie miał zastosowania, jeżeli roszczenie wynika ze szkody, wyrządzonej przez Kancelarie umyślnie. W przypadku przekazania Kancelarii przez Klienta informacji niezgodnych z prawda lub niekompletnych, zatajenia przez niego wymaganych informacji lub odmowy ich przekazania, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność świadczonych Usług. Klient ma obowiązek przedstawić Kancelarii oryginał dokumentu, który w ramach świadczonych Usług prawnych ma być poświadczony za zgodność z oryginałem przez prawnika lub partnera Kancelarii. Jeżeli stosownie do okoliczności Kancelaria będzie opierać się na rezultatach prac wykonanych przez osoby trzecie na zlecenie Klienta, wówczas Kancelaria nie będzie ponosić odpowiedzialności, za jakość, prawidłowość i dokładność tych prac.

 

5.    Wynagrodzenie/Wydatki. Kancelarii przysługuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług. Wysokość wynagrodzenia ustala się w formie ryczałtu lub w oparciu o stawkę godzinowa. W przypadku, gdy nie zostanie uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, stosuje się wynagrodzenie według stawek za każda godzinne świadczenia usług, chyba ze, strony ustala inaczej. Wynagrodzenie Kancelarii może być naliczane także w oparciu o czynniki inne niż czas poświęcony w ramach Usług, np. wynagrodzenie za sukces. Jeżeli do należytego wykonania Usług konieczne jest poniesienie wydatków (np. koszty sadowe, opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty przesyłek kurierskich i pocztowych, tłumaczenia, podróże służbowe, kopiowanie dokumentów itd.) wówczas Klient będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych wydatków przez Kancelarie.

 

6.  Poufność. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące faktu zawarcia umowy oraz jej treści. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku z wykonywaniem Usług. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do informacji: (i) których ujawnienie przez Kancelarie będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub standardy zawodowe, (ii) które są obecnie albo staną się w przyszłości informacjami powszechnie znanymi, (iii) które są obecnie albo staną się one w przyszłości znane Kancelarii bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności, (iv) które zostaną uzyskane przez Kancelarie z innych źródeł, (v) których ujawnienie przez Kancelarie jest konieczne do należytego wykonywania Usług. Klient upoważnia Kancelarie do wykorzystania jego nazwy w ofertach, materiałach informacyjnych i reklamowych, listach klientów oraz na stronie internetowej Kancelarii.

 

7.  Wypowiedzenie Zlecenia. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Kancelarii przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za nierozliczony czas pracy i wydatki powstałe i należne do dnia wypowiedzenia umowy (w tym także wynagrodzenie podwykonawców). Jeżeli Kancelaria skorzysta z prawa do wypowiedzenia na wskutek nie uregulowanie płatności przez Klienta, nie będzie odpowiedzialna za szkody, koszty oraz wydatki wynikłe z wypowiedzenia umowy. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i standardy zawodowe Kancelaria ma prawo w każdym czasie zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług do momentu uregulowania zaległych płatności wynikających z wystawionych faktur. Pomimo wypowiedzenia umowy lub jej wygaśnięcia z innych przyczyn, pozostają w mocy postanowienia zawarte w punktach 4, 6, 13 OWU

 

8.   Komunikacja internetowa. Klient może składać zlecenia na Usługi także w drodze ustnej lub elektronicznej. W przypadku zlecenia zakomunikowanego w drodze ustnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej Klient, na życzenie Kancelarii, potwierdzi na piśmie złożenie zlecenia. Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ryzyko związane z komunikacja przez Internet, w szczególności nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Klientowi na wskutek przechwycenia, uszkodzenia, zniszczenia lub opóźnienia w dostarczeniu informacji przekazywanej droga elektroniczna. Klient może zażądać wymiany informacji w inny sposób i takie zadanie będzie dla Kancelarii wiążące

 

9.    Porady w zakresie prawa podatkowego. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe które mogą mieć związek z Usługami, chyba ze, doradztwo podatkowe jest objęte zakresem Usług.

 

10. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu Zlecenia powstałe wskutek okoliczności znajdujących się poza praktyczna kontrola stron, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, awarii technicznej systemów komputerowych, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sadowego lub decyzji administracyjnej.

 

11.  Cesja. Żadna ze stron nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających ze niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

 

12.  Klauzula salwatoryjna. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy bądź niniejszych OWU zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy i/lub OWU.

 

13. Dokumentacja. Na zadanie Klienta Kancelaria sporządzi i wyda Klientowi kopie dokumentacji dotyczącej Usług świadczonych na podstawie umowy. Koszty sporządzenia i wydania kopii dokumentacji ponosi Klient. Na zadanie Klienta Kancelaria wyda wszelkie oryginały dokumentów które są w posiadaniu Kancelarii i są związane z wykonywaniem Usług. Kancelaria może jednak sporządzić i zatrzymać kopie tych dokumentów. Po wykonaniu Usług Kancelaria nie ma obowiązku przechowywania kopi dokumentów związanych ze świadczeniem Usług.

 

14. Postanowienia końcowe. Umowa, OWU oraz świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające lub związane ze Zleceniem będą rozstrzygane przez sad właściwy dla siedziby Kancelarii. Wszelkie zmiany umowy oraz OWU wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zmiany OWU dokonane przez Kancelarie powinny zostać doręczone klientowi w formie pisemnej lub e-mailem. Zmienione OWU zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od daty doręczenia, chyba ze Klient zgłosi zastrzeżenia przed upływem ww. terminu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta, Kancelaria ma prawo wypowiedzieć umowę z Klientem.

 

 

Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.
Nie pokazuj więcej